Tractament de dades personals

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (en endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, "LOPDGDD"), l'informem que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web marsupialis.es o marsupialis.cat (en endavant, el "Lloc Web") seran incorporades i tractades als fitxers i sistemes de tractament titularitat de la companyia Adventure is Calling SL, (en endavant, l’ "Entitat") amb la finalitat de poder atendre les seves sol•licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres serveis i ofertes laborals

L'emplenament de totes les dades sol•licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l'Usuari. En cas que no s’hagin facilitat totes les dades requerides per l'entitat, no es garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari

El terme Usuari/s s'empra aquí per referir-se a totes les persones que accedeixin a la pàgina Web.

Informació detallada sobre protecció de dades personals


1. Tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades de l'Usuari és la companyia Adventure is Calling S.L., amb domicili a C/ Rosselló, 307. 2-C. 08037 Barcelona amb C.I.F. B67597054. Correu electrònic del delegat de protecció de dades: protecciondedatos@marsupialis.es

Per a qualsevol qüestió, dubte o aclariment relacionat amb la present Política de Privadesa o amb el tractament de dades que l'Entitat realitza, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@marsupialis.es.

2. Informació general: descripció de la informació continguda a la política de privacitat.

En la present política de privacitat teniu una taula identificant, per cada un dels diferents tractaments de dades realitzats per l'Entitat, la següent informació:

 • a) Les finalitats del tractament de les seves dades personals, això és, el motiu pel qual l'entitat tracta les seves dades personals.
 • b) Les bases legals que permeten el tractament de les seves dades per part de l'Entitat per a cadascuna de les finalitats indicades.
 • c) La possible comunicació de les seves dades a tercers, així com la causa d'aquesta comunicació. A aquests efectes, l'informem que no cedim les seves dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal. D'altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals els encarregats del tractament de l'Entitat, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d'accedir a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d'informació i tecnologia. A la taula que figura a continuació s'indicaran, si s’escau, aquells altres sectors als quals es dediquin altres possibles prestadors de serveis de l'Entitat que hagin d'accedir a les seves dades personals.
 • d) L'informem que pot sol•licitar més detalls d'informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@marsupialis.es, indicant el tractament concret sobre els destinataris voldria informació.
 • e) L'existència de potencials transferències internacionals de dades. En cas que volgués sol•licitar una còpia de les clàusules contractuals referides a la taula indicada a sota, si us plau, poseu-vos en contacte amb l'Entitat al següent email a fi de cursar la seva petició: protecciondedatos@marsupialis.es
 • f) El termini de conservació de les dades que ens faciliti. Així mateix, l'informem que les seves dades romandran bloquejades per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que resultin de la legislació aplicable

2. Informació detallada dels tractaments


L'usuari podrà proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades (inclosos a la web, registres a esdeveniments en format paper, per telèfon, etc.), mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte.

El tractament aconsegueix les següents finalitats i característiques:

Finalitats Base de legitimació Destinataris Període de Retenció Procedència
Realitzar una correcta gestió el servei La base legal per al tractament rau en:
L'execució d'un contracte en relació.
El consentiment de l'usuari.
L'interès legítim.
El compliment d'obligacions legals aplicables.
Es cediran als Administracions Públiques, tribunals i Forces i cossos de seguretat de l'Estat, quan correspongui.
A usuaris interessats perquè puguin visualitzar el teu perfil professional.
L'usuari monitor tindrà un perfil visible a Internet.
Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, sol•liciti l'usuari la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Del propi Interessat a través del Lloc Web
Gestionar les consultes plantejades a través del Portal, enviant un correu electrònic. Interès legítim per atendre els requeriments d'informació a través del web o correu electrònic Es podrà comunicar les dades als col•laboradors necessaris per dur a terme la finalitat. Fins a la resolució de la seva sol•licitud d'informació. Del propi Interessat a través del Lloc Web
Activitats de publicitat (enquestes d'opinió o satisfacció, incloses) per mitjans electrònics de productes i serveis propis o de terceres entitats relacionades amb el sector de l'ocupació o altres sectors Consentiment i/o execució contractual Col•laboradors necessaris per dur a terme la finalitat.
Comunicació de les dades a terceres entitats amb les quals es subscriuen acords partner interessades en la cessió de les dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials.
Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, sol•liciti l'usuari la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.
Tasques de segmentació. Podran realitzar la segmentació amb la finalitat de dirigir els continguts i ofertes de treball, així com la publicitat a remetre. En cap cas la segmentació o elaboració de perfils que realitzarà l'Empresa tindrà efectes jurídics o significatius en l'interessat, sinó que és part intrínseca de l'servei. Consentiment i / o execució contractual Col•laboradors necessaris per dur a terme la finalitat.
Comunicació de les dades a terceres entitats amb les quals es subscriuen acords partner interessades en la cessió de les dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials.
Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, sol•liciti l'usuari la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Del propi Interessat a través del Lloc Web
Comunicació de les dades personals a tercers per a finalitats comercials Consentiment Terceres empreses amb els quals ha subscrit l'Empresa acords de col•laboració
Anàlisis estadístiques de visites a la web i comportaments dels seus usuaris en la mateixa. Consentiment Col•laboradors necessaris per dur a terme la finalitat. Durant el temps que encara no estigui obsolet per una nova actualització. Del propi Interessat a través del Lloc Web
Gestionar adequadament la navegació a través d'aquest Lloc Web. Consentiment Col•laboradors necessaris per dur a terme la finalitat. Durant el temps que encara no estigui obsolet per una nova actualització. Del propi Interessat a través del Lloc Web

3. Categoria de Dades.


Atenent a les finalitats abans esmentades, l'Entitat tracta les següents categories de dades:

Dades identificatives dels candidats: nom, cognoms, fotografia, adreça de correu electrònic, vídeo presentació, edat, número de telèfon, Skype (opcional), formació, experiència, idiomes, altres competències, rangs de tarifa, certificats oficials i preferències. Les dades personals recollides podran variar d'acord amb les evolucions del lloc web.

- A través de les galetes recollim determinada informació vinculada a la teva navegació. El seu tractament i finalitats està explicat a la nostra política de cookies.

Pel que fa a les consultes realitzades mitjançant el formulari disponible a la pàgina "CONTACTE", es permet explicar breument el motiu de la consulta. Recordeu que allà no poden respondre consultes personals, llevat de les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància es comunicaran dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, religió, etc.). En cas de fer-ho, l'Usuari eximeix de total responsabilitat a l'Entitat. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, l'entitat procedirà a la seva eliminació.

En facilitar les seves dades per correu electrònic, formularis on-line o off-line o per qualsevol altre mitjà, l'Usuari garanteix que aquestes són veritables, exactes, completes i actualitzades, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que faciliti a l'entitat dades de tercers, l'Usuari ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'Entitat de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, l'Entitat podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

4. Cessió de Drets d’Imatge.


De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RGPD, la LOPDGDD i la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'informem que utilitzarem la seva imatge per a què aparegui publicada al seu perfil públic amb la finalitat que els usuaris/clients puguin valorar la seva candidatura. En cap cas s'utilitzarà per fer publicitat o altres accions promocionals. La seva imatge i vídeo es conservaran al costat del seu perfil professional, procedint a la seva destrucció finalitzat el període de retenció.

5. Menors d’Edat


Els menors d'edat no podran usar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, mares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen.

6. Destinataris.


Els clients podran accedir a les dades públiques del monitor/a amb l'únic objecte de valorar la seva contractació i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. D'altra banda, poden accedir els proveïdors de l'Entitat, com encarregats de tractament.

Únicament en el cas que ens donis el teu consentiment per a això, les teves dades personals i, si escau, el teu perfil comercial, es comunicaran a terceres entitats amb què l'Empresa hagi subscrit un acord amb la finalitat que puguin realitzar comunicacions comercials a través de diferents mitjans, tal com s'estableixen en les finalitats indicades i en el punt 13 de la nostra política de privacitat.

7. Exercici de Drets


L'Usuari podrà exercir els següents drets, previstos en el RGPD, en relació amb el tractament de les seves dades personals:

 • Dret a sol•licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Dret a sol•licitar la seva rectificació
 • Dret a sol•licitar la seva supressió.
 • Dret a sol•licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Adventure is Calling S.L., carrer Rosselló 307, 2-1. 08037 Barcelona o per correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@marsupialis.es En tots dos casos, l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui en el cas que l'Entitat consideri necessària la seva identificació. L'entitat procedirà a enviar-li una comunicació dins del termini d'un mes des de la recepció de la sol•licitud, juntament, si s’escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol•licitud. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho estima oportú.

8. Mesures i nivells de seguretat


L'Entitat adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, per bé que l'Entitat posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

Així mateix, a l'Entitat adoptem totes les mesures per garantir l'ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als que se'ls hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres clients o proveïdors, indicats a la secció "Destinataris", està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que procedeixi dur a terme.

Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seu incorrecta, ens ho comuniqui a la major brevetat per a procedir a l'oportuna esmena.

9. Transferència internacional de dades


No cedim les dades personals de l'Usuari a tercers fora de l'Espai Econòmic Europeu. En el cas de realitzar transferències internacionals de dades, s'han de prendre totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

10. Àmbit d’aplicació


L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de l'Entitat que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

11. Consentiment de l’Usuari


L'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat en registrar-se a l'entitat, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a l'Entitat, el tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

En el cas que l'Usuari faciliti a l'Entitat dades personals de tercers, l'Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol•licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per l'Entitat en els mateixos termes que l'Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a l'Entitat davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) als formularis de la web hauran de ser emplenats de manera obligatòria, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que se li puguin facilitar els serveis o informació sol•licitats.

Així mateix, en fer "clic" al botó "Accepto o Enviar" (o equivalent) incorporat als esmentats formularis, declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces.

12. Informació comercial y promocional


Si l'Usuari ens ha autoritzat o no s'ha oposat a això, portarem a terme comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat. L'Usuari podrà en qualsevol moment sol•licitar no rebre més comunicacions comercials bé enviant un correu a baixacomunicacions@marsupialis.es o gestionant el procés de baixa que es trobi al peu de les comunicacions comercials enviades.

Addicionalment, sempre que hi hagi donat el seu consentiment, les seves dades personals i perfil comercial seran cedides a terceres entitats col•laboradores per a què aquestes li remetin comunicacions comercials sobre els seus propis productes i serveis, elaborant per a això, al seu torn, el seu propi perfil comercial amb aquestes dades i perfils, així com amb les dades i perfils que ja tinguessin o obtinguin, tot això a fi que aquestes comunicacions siguin del seu interès per adequar-se als seus gustos, hàbits de consum i navegació i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, per tant, l'encreuament de bases de dades de les diferents empreses col•laboradores i enriquiment de les mateixes.

13. Canvis en la política de seguretat y de protecció de dades


L'Entitat es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web de l'Entitat.

14. Enllaços a altres llocs web


En relació amb els enllaços o vincles que amb altres portals o pàgines web no gestionades per l'Entitat puguin aparèixer al portal a títol informatiu, l'entitat no exerceix cap control sobre els mateixos, ni respon de la informació a la qual s'accedeixi. Tret que l'entitat així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar en el Lloc Web.

En el cas de seguir-nos a xarxes socials revisi les seves polítiques de privacitat per a informar-se de com s'utilitzen i comparteixen les seves dades personals, ja que l'Entitat tampoc exerceix cap control sobre les mateixes ni respon de la informació a la qual s'accedeix.

15. Cookies.


L'Entitat únicament utilitzarà dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (galetes) quan l'usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d'acord amb el que s'indica a la finestra emergent de el navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la Web i en els altres termes i condicions que s'indiquen en la Política de Cookies.